واگذاری شرکت هواپیمایی کیش ایر تا چند ماده آینده

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری شرکت کیش ایر، گفت:‌ کیش ایر همچون دیگر شرکت واگذاری این سازمان باید مراحل واگذاری را طی کند و بطور قطع این شرکت واگذار می‌شود.

به گزارش بازار، حسین قربانزاده افزود:‌ برای الگوی واگذاری شرکت کیش ایر پیشنهادهای مختلفی شده است و باید سرمایه گذران و ذینفعان از واگذاری این شرکت سود ببرند.

معاون وزیر امور اقتصاد ودارایی ادامه داد:‌ این شرکت به نحوی واگذار خواهد شد که سودآوری برای همه داشته باشد.

او افزود: در جلسات مشورتی مختلف با ذینفعان قرار بر این شد تا نحوه واگذاری هم گسترش مالکیت عموم را پی داشته باشد و هم در قالب یک شرکت سهامی، سرمایه گذاران و ذینفعان نیز در ورود مسافر به کیش، متنفع شوند.

رییس کل سازمان خصوصی سازی در باره وضعیت فعلی واگذاری کیش ایر گفت، هم اکنون در حال ارزش گذاری آن هستیم و پس از مراحل قانونی به هیات واگذاری ارایه می‌شود و هیات واگذاری نیز پس از تصویب قیمت پایه، شرکت کیش ایر را برای مزایده معرفی خواهد کرد.

قربانزاده افزود: پیش بینی سازمان خصوصی سازی بر این است تا چند ماه آینده این کار انجام شود، اما می‌تواند این مراحل از پیش بینی این سازمان نیز بیشتر شود.

او در باره واگذار نکردن کیش ایر نیز تاکید کرد: شرکت‌ها در فهرست واگذاری هستند و خروج معنا ندارد و کیش ایر هم در لیست واگذاری بوده وهست و هم باید پس از واگذاری اش به یک کارایی و بهره وری بالا برسد.

به گفته او، اگر کیش ایر از لیست واگذاری خارج شود، تخلف شده است، و این اتفاق نه افتاده و اتفاق هم نمی‌افتد و ایرلاین‌ها از اول نیز مانند ایران ایر تور وغیره در گروه یک بوده اند و صد درصد کیش ایر باید واگذار شود.

معاون وزیر امور اقتصاد ودارایی تاکید کرد، ‌ نتیجه واگذاری کیش ایر حتما باید منتفع شدن ذینفعان جزیره کیش وسرمایه گذاران، بهره وری وکارایی را در پی داشته باشد.

قربانزاده با تاکید بر اینکه واگذاری‌ها در چارچوب قانونی در سازمان خصوصی سازی صورت می‌گیرد، ‌تاکید کرد:واگذاری کیش ایر هم همچنین است و هیچ موردی از قبل توسط گروه‌ها یا افرادی برای تصاحب آن طراحی نشده است و نباید به این شایعات بی پایه و اساس، توجه کرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی، گفت:واگذاری کیش ایر کاملا شفاف ارزش گذاری می‌شود و بهره وری وکارایی از شرایط واگذاری شرکت‌ها، خواهد بود و در قراردادها نیز ضمانت اجرا وجود دارد.

واگذاری شرکت هواپیمایی کیش ایر تا چند ماده آینده

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری شرکت کیش ایر، گفت:‌ کیش ایر همچون دیگر شرکت واگذاری این سازمان باید مراحل واگذاری را طی کند و بطور قطع این شرکت واگذار می‌شود.

به گزارش بازار، حسین قربانزاده افزود:‌ برای الگوی واگذاری شرکت کیش ایر پیشنهادهای مختلفی شده است و باید سرمایه گذران و ذینفعان از واگذاری این شرکت سود ببرند.

معاون وزیر امور اقتصاد ودارایی ادامه داد:‌ این شرکت به نحوی واگذار خواهد شد که سودآوری برای همه داشته باشد.

او افزود: در جلسات مشورتی مختلف با ذینفعان قرار بر این شد تا نحوه واگذاری هم گسترش مالکیت عموم را پی داشته باشد و هم در قالب یک شرکت سهامی، سرمایه گذاران و ذینفعان نیز در ورود مسافر به کیش، متنفع شوند.

رییس کل سازمان خصوصی سازی در باره وضعیت فعلی واگذاری کیش ایر گفت، هم اکنون در حال ارزش گذاری آن هستیم و پس از مراحل قانونی به هیات واگذاری ارایه می‌شود و هیات واگذاری نیز پس از تصویب قیمت پایه، شرکت کیش ایر را برای مزایده معرفی خواهد کرد.

قربانزاده افزود: پیش بینی سازمان خصوصی سازی بر این است تا چند ماه آینده این کار انجام شود، اما می‌تواند این مراحل از پیش بینی این سازمان نیز بیشتر شود.

او در باره واگذار نکردن کیش ایر نیز تاکید کرد: شرکت‌ها در فهرست واگذاری هستند و خروج معنا ندارد و کیش ایر هم در لیست واگذاری بوده وهست و هم باید پس از واگذاری اش به یک کارایی و بهره وری بالا برسد.

به گفته او، اگر کیش ایر از لیست واگذاری خارج شود، تخلف شده است، و این اتفاق نه افتاده و اتفاق هم نمی‌افتد و ایرلاین‌ها از اول نیز مانند ایران ایر تور وغیره در گروه یک بوده اند و صد درصد کیش ایر باید واگذار شود.

معاون وزیر امور اقتصاد ودارایی تاکید کرد، ‌ نتیجه واگذاری کیش ایر حتما باید منتفع شدن ذینفعان جزیره کیش وسرمایه گذاران، بهره وری وکارایی را در پی داشته باشد.

قربانزاده با تاکید بر اینکه واگذاری‌ها در چارچوب قانونی در سازمان خصوصی سازی صورت می‌گیرد، ‌تاکید کرد:واگذاری کیش ایر هم همچنین است و هیچ موردی از قبل توسط گروه‌ها یا افرادی برای تصاحب آن طراحی نشده است و نباید به این شایعات بی پایه و اساس، توجه کرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی، گفت:واگذاری کیش ایر کاملا شفاف ارزش گذاری می‌شود و بهره وری وکارایی از شرایط واگذاری شرکت‌ها، خواهد بود و در قراردادها نیز ضمانت اجرا وجود دارد.