پرواز این هواپیماها ممنوع شد

جعفر یازرلو گفت: سازمان هواپیمایی کشور به‌دلیل گرمای هوا در سطح کشور کلیه فعالیت‌های پروازی وسایل پرنده فوق سبک اعم از آموزشی، تفریحی، گردشگری و شخصی را تعلیق کرد.

وی افزود: در پی تصمیمات حاصل از رصد و بررسی دقیق شرایط جوی، به منظور ارتقای ایمنی در پروازها در شرایط گرمای هوا، محدودیت‌های پروازی برای هواپیماهای MD ناوگان اعمال شده و پرواز این هواپیماها در ساعت ٩ تا ١٨ ممنوع است.

وی ادامه داد: این محدودیت تنها به دلیل شرایط جوی اعمال شده و درحال‌حاضر هواپیماها با ظرفیت کامل امکان پرواز ندارند و کمتر از ظرفیت کامل هواپیما مسافرگیری می‌شود.

گفتنی‌است ممنوعیت فعالیت‌های پروازی وسایل پرنده فوق سبک در سطح باشگاه‌های سراسر کشور نیز اعمال می‌شود.