رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: جعفر گرزین

نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: احمد عرب بالاجلینی

بازرس اصلی

نام و نام خانوادگی: حسابرسی امین تدبیر بصیر

بازرس علی البدل

نام و نام خانوادگی: صفرعلی پایین محلی

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: غلامرضا پایین محلی

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی: عالیه زمانی