نوشته‌ها

برای اولین بار سوخت رسانی به هواپیماهای جنگی توسط پهباد

رای اولین بار در جهان، شرکت بوئینگ از یک پهپاد برای سوخت رسانی…