نوشته‌ها

استفاده‌پنتاگون‌از‌خطوط‌هواپیمایی‌برای‌تخلیه‌افغانستان

به دستور وزیر دفاع آمریکا خطوط هواپیمایی تجاری آمریکا نیز باید در روند خرو…