کاسپین ۰۴۴ از نوع MD83 مسیر مهرآباد به کیش، به درخواست خلبان به مبدا بازگشت.