بازگشت MD83 کاسپین به مبدا

کاسپین ۰۴۴ از نوع MD83 مسیر مهرآباد به کیش، به درخواست خلبان به مبدا بازگشت.