تاکسى هواپیماهای توکانو T_27 نیروی هوایی سپاه

تاکسى هواپیماهای توکانو T_27 نیروی هوایی سپاه براى ترک کیش (نمایش هوایی) به مقصد اصفهان