تغییر مسیر MD82 زاگرس

زاگرس ۴۰۶۱ MD82 در مسیر تهران به ماهشهر، به‌دلیل هوای بد مقصدش را به اهواز تغییر داد.