تور باکو (1397/08/26)

باکو – چارتر ایران ایر

⏰15:55 be 18:35
✈️ IR749 ✈️ IR748

✈️IKA TO GYD

?19 NOV 620.000
?22 NOV 820.000
?26 NOV 720.000
?29 NOV 720.000
?03 DEC 720.000
?06 DEC 720.000
?10 DEC 720.000
?13 DEC 720.000

✈️GYD TO IKA

?19 NOV 985.000
?22 NOV 1.020.000
?26 NOV 1.020.000
?29 NOV 1.020.000
?03 DEC 1.020.000
?06 DEC 1.020.000
?10 DEC 1.020.000
?13 DEC 1.020.000

✈️IKA- GYD-IKA

?19 TO 22 NOV 1.620
?22 TO 26 NOV 1.720
?26 TO 29 NOV 1.620
?29 TO 03 NOV 1.620
?03 TO 06 DEC 1.620
?06 TO 10 DEC 1.620
?10 TO 13 DEC 1.620

INF : 200

✳️هزینه ویزا 26 دلار ،
به عهده مسافر و در فرودگاه باکو پرداخت می گردد.

☎️☎️☎️
3857_017