شرکت هواپیمایی «شاهین ایر» پاکستان در آستانه ورشکستگی کامل