صدور روادید الکترونیک بدون برچسب در فرودگاه‌ها

با هدف تسهیل در رفت‌ و‌ آمد و تسریع در انجام امور اداری گردشگران ورودی، با هماهنگی وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی از امروز در مقاصد فرودگاهی روادید الکترونیک بدون برچسب صادر خواهد شد

رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت: از امروز در مقاصد فرودگاهی روادید الکترونیک بدون برچسب صادر خواهد شد. علی اصغر مونسان افزود: با هدف تسهیل در رفت‌ و‌ آمد و تسریع در انجام امور اداری گردشگران ورودی، با هماهنگی وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی از امروز در مقاصد فرودگاهی روادید الکترونیک بدون برچسب صادر خواهد شد. وی ادامه داد: این اقدام در افزایش گردشگران ورودی به کشور تأثیر بسزایی دارد.