مسیر مشهد به نجف با ۲۰۶ پرواز پرترددترین مسیر پروازی

بررسی آمار پروازهای خارجی در تیر ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی مسیر مشهد- نجف با تعداد ۲۰۶ پرواز بوده است.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در تیرماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- نجف با تعداد ۲۰۶ پرواز بوده و ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در چهار مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام شده است.

طبق گزارش منتشر شده شرکت فرودگاه‌ها، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها در تیرماه ۱۴۰۱نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اعزام و پذیرش مسافر ۲۶ درصد و ارسال و پذیرش بارو پست ۴۱ درصد افزایش را نشان می دهد.

افزایش ۱۰۰ درصدی در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال بار در تیرماه
بر اساس آمار در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در تیرماه سال جاری نسبت به ماه خرداد در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش اعلام شده است.

طبق بررسی انجام شده، در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت در تیر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در اعزام و پذیرش مسافر۲۵ درصد، در نشست و برخاست ۲۴ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طبق آمار، در چهارمین ماه سال جاری حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان انجام پذیرفته است.

در تیرماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام شده است.

مسیر مشهد- نجف پر ترددترین مسیر در پروازهای خارجی
براساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در تیرماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد به نجف با تعداد۲۰۶ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی و بیشترین مسافر در مسیر نجف به مشهد بوده است.

طبق آمار در پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در چهارماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در چهار ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اعزام و پذیرش مسافر ۴۲ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۵۳ درصد افزایش و در نشست و برخاست ۳ درصد کاهش داشته است.

پروازهای خارجی فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر ۱۰۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۹۴ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۱۰۰درصدی نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بارو پست در پروازهای حج و عتبات
پروازهای حج فرودگاه های تحت ظارت یا مالکیت شرکت در چهار ماهه سال ۱۴۰۱نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اعزام و پذیرش مسافر، نشست و برخاست و ارسال و پذیرش بارو پست ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین در پروازهای عتبات، فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در چهارماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.