پروازهای خارجی نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است

مطابق آمار ثبت شده در ۹ ماهه سال جاری پروازهای خارجی نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، تعداد نشست و برخاست در پرواز های داخلی و بین‌المللی در ۹ ماهه سال جاری به ‌ترتیب ۲۱۰ هزار فروند و ۱۸ هزار فروند بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (داخلی ۲۳۵ هزار فروند و بین‌المللی ۹ هزار فروند) به ترتیب ۱۱ درصد کاهش و ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می‌شود که در ۹ ماهه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ بیشترین میزان نشست و برخاست پرواز های داخلی و بین المللی به ترتیب به میزان ۲۷۷ و ۲۲ هزار فروند ثبت شده است.

گفتنی‌است مقایسه عملکرد ۹ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب کاهش ۲۴ و ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.