چگونه دو قرارداد مهم خرید هواپیما در دهه ٧٠ لغو شد؟

در سالهای اوایل دهه هفتاد خورشیدى، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” طی قراردادى ٣٠ فروند هواپیماى ایرباس٣٠٠ از این هواپیماسازی فرانسوى خریداری نمود اما از این تعداد فقط ٢ فروند تحویل ایران گردید و باقی هواپیماها به علت لغو قرارداد تحویل داده نشد.

‌‌‌این بارهم علت لغو قرارداد تحریم بود اما نه آمریکا ؛ بلکه تحریم از داخل! درحالی که قرار بود سالى ٧ فروند ایرباس تحویل هما شود، به علت یکسری جوسازیها و نظرات غیرکارشناسانه، قرارداد از سوی ایران لغو و هیچگاه تحویل داده نشدند.

این قرارداد یکى از بزرگترین و موفقترین قراردادهاى خرید هواپیما توسط شخص مهندس حسن شفتى، مدیرعامل وقت هما بود.

‌‌قراردادى که در آن حسن شفتى پس از ماهها مذاکره و تلاش، مدیرعامل ایرباس و تیم مهندسى آن را قانع کرد که ایرباس٣٠٠ درصد ساخت امریکایى زیر ٢٠% دارد و ایرباسیها مجاب شدند آنرا به ایران بفروشند اما این قرارداد توسط ایران لغو شد تا به همین راحتى ٢٨ فروند ایرباس٣٠٠ از دست هما بپرد.

دلالانى که قیمت ایرباس را “گران” مى خواندند تا بتوانند سودجویى خود را در واردات هواپیماهاى از رده خارج، ادامه دهند؛ همانها باعث برهم خوردن یک قرارداد مهم دیگر حسن شفتى نیز در خرید فوکرهاى ١٠٠ شدند.