تأخیر پرواز کیش-تبریز ایران ایرتور و نارضایتی مسافران

پرواز کیش به تبریز ایران ایرتور تاکنون بیش از ٨ ساعت تأخیر داشته و علیرغم پذیرایى ناهار از آنها همچنان ناراضى هستند.