تور ارمنستان (98/01/19)

✨ تور ارمنستان ✨
📆 3 شب و 4 روز
✅ هواپیمایی ماهان

3* KING 2.550
3* BELLA 2.690
3* SHIRAK 2.890
3* COMFORT 2.940
3* SILACHI 3.090
4* ARARAT 3.090
4* DIAMOND HOUSE 3.290
4* ANI PLAZA 3.650
4* METROPOL 3.790
5* RADISSON BLUE 4.590