حادثه جدی مورخ 7931/80/52پروازهواپیمای MD-88 در مسیر مشهد – کرج

متعاقب دریافت گزارش بروز رویداد تلاش برای نشستن در فرودگاه غیر مجاز توسط هواپیمای MD-88 به علامت ثبت EP-TBC در مسیر پروازی مشهد به فرودگاه پیام کرج در مورخه 1397/08/25 ، مراتب مورد پیگیری دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان قرار گرفت

گزارش پرواز و چگونگی بروز حادثه:

پرواز شماره 6225 با بهره برداری از یک فروند هواپیمای MD-88 به علامت ثبت EP-TBC در مسیر مشهد–فرودگاه پیام کرج برنامه ریزی گردیده بود. این پرواز درساعت 06:44 UTC اقدام به خزش برای پرواز از فرودگاه هاشمی نژاد مشهد نموده و پس از تماس با برج فرودگاه پیام در ساعت 07:55 UTC مجوز فرود را دریافت کرده است.

به هنگام تقرب پرواز توسط Radar vectoring فرودگاه مهرآباد تا Intermediate fix طرح تقرب فرودگاه پیام هدایت می گردد و سپس خلبان درخواست visual approach نموده و اقدام به کم نمودن ارتفاع برای نشستن در فرودگاه را می نماید در این زمان خلبانان به اشتباه هواپیما را برای نشستن در فرودگاه فتح در موقعیت قبل از فرودگاه پیام آماده می نمایند، سپس در Final فرودگاه و بعلت ارتفاع نامناسب) ) High اقدام به Go Around کرده وخلبان پرواز ضمن بعهده گرفتن هدایت پرواز بصورت بصری به پرواز ادامه داده و مجدداّ برای فرود در باند 31L فرودگاه فتح اقدام نموده و پس از رسیدن به ارتفاع حدود یک متری با پی بردن به باند و فرودگاه اشتباهی اقدام به Go Around مجدد نموده و با ارتفاع گرفتن در محیط فرودگاه پیام قرار گرفته و اقدام به landing در باند 30 آن فرودگاه می نماید.

در این پرواز ابتدا کمک خلبان Pilot flying بوده که پس از این اشتباه کنترل پرواز به خلبان پرواز سپرده شده است ، لیکن وظیفه monitoring به خوبی انجام نگرفته است.

کادر این پرواز شامل دو نفر خلبان به همراه 2 نفر خدمه پروازی بوده و پرواز دارای 150 نفر مسافر بوده است. لازم به ذکر است فاصله فرودگاه فتح تا فرودگاه پیام در حدود 2.2 مایل بوده و همچنین باند این دو فرودگاه تقریباّ در یک راستا می باشند و بنا به اظهارات معاونت عملیات شرکت تاکنون تذکر و بخشنامه لازمی در قالب PIF برای خلبانان صادر نگردیده است.

خلبان پرواز 63 ساله با شماره گواهینامه ATPL.1252 دارای مجوزهای لازم برای پرواز بوده است، لیکن کمک خلبان38 ساله با شماره گواهینامه CPL.3900 می باشد که اعتبار گواهینامه وی تا تاریخ 03/11/2018 بوده و 13 روز گواهینامه ایشان منقضی بوده است.

براساس ضمیمه C انکس 19 ایکائو این رویداد در حد حادثه جدی بوده و اطلاع رسانی این رویداد از طریق مبادی ذیربط به سازمان انجام نشده و درپی گزارش افراد غیر ، موضوع مورد پیگیری دفتر بررسی سوانح و حوادث قرار گرفت.

بدلیل عدم تلاش کرو برای حفظ دستگاههای ثبت و ضبط اطلاعات پروازی، مکالمات دستگاه CVR هواپیما پاک شده لیکن با پیگیریهای مضاعف دستگاه FDR از هواپیما پیاده و به تهران منتقل گردید و بازخوانی لازم صورت پذیرفت و مشخص گردید که رویدادهای جدی دریافت هشدار EGPWS در سه مرتبه و نیز دو مرتبه رسیدن هواپیما به چرخش غیرمتعارف در فاصله 100 متری زمین به ثبت رسیده که شدت رویداد را بیشتر کرده است.

هم اکنون این دفتر درحال دریافت اطلاعات فرودگاه مهرآباد ، پیام و سایر مدارک شرکت بهره بردار می باشد و پس از بررسیهای تکمیلی ، گزارش نهایی حادثه ارسال خواهد گردید.