رشد ۲۴ درصدی اعزام و پذیرش مسافر هوایی نسبت به سال گذشته

مطابق آمار از ابتدای سال تا کنون اعزام و پذیرش مسافر هوایی نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است که این عدد برای پروازهای بین‌المللی به ۱۵۸ درصد افزایش می‌رسد.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، آمارها نشان می‌دهد میزان اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و بین‌المللی در ۸ ماهه سال جاری به ترتیب ۲۱۳۲۷ هزار نفر و ۱۹۹۱ هزار نفر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (داخلی ۱۷۱۹۲ هزار نفر و بین‌المللی ۷۷۲ هزار نفر) به ترتیب ۲۴ درصد و ۱۵۸ درصد افزایش داشته است.

با بررسی روند ۱۰ ساله اعزام و پذیرش مسافر هوایی مشخص می‌شود که بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۸ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ بوده است که به میزان ۳۰ و ۳ میلیون نفر ثبت شده است. همچنین مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری با مدت مشابه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب کاهش ۲۸ و ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.

گفتنی‌است از ابتدای سال تا کنون تعداد نشست و برخاست در پروازهای داخلی و بین‌المللی به ترتیب ۱۸۷ هزار فروند و ۱۶ هزار فروند بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۱ درصد کاهش و ۱۲۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین با بررسی روند ۱۰ ساله نشست و برخاست هواپیما مشخص می‌شود که بیشترین میزان نشست و برخاست پروازهای داخلی و بین المللی به ترتیب در ۸ ماهه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به میزان ۲۴۶ و ۱۹ هزار فروند ثبت شده است که مقایسه عملکرد ۸ ماهه سال جاری بامدت مشابه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۴ و ۱۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.