نوار مشکی قرار گرفته بر روی بالهای هواپیمای بویینگ ۷۷۷ چیست؟

این خط وظیفه دیگری را در هواپیماهای بویینگ ۷۷۷ برعهده دارد. این خط به عنوان خطی مرجع، نشان دهنده محل لبه خارجی چرخ‌های هواپیما از دید دوربین نصب شده بر روی پایدارکننده های افقی هواپیما در قسمت دم می باشد

ممکن است بسیاری از شما تصور کنید که این خط نشان دهنده مرز جدا کننده بین منطقه ای است که اجازه قدم گذاشتن بر روی آن داده شده و منطقه ای که اجازه قدم گذاشتن بر روی آن به دلیل جابجا شدن سطح بال و ناپایدار بودن آن قسمت از بال داده نشده است.

اما در حقیقت این خط وظیفه دیگری را در هواپیماهای بویینگ ۷۷۷ برعهده دارد. این خط به عنوان خطی مرجع، نشان دهنده محل لبه خارجی چرخ‌های هواپیما از دید دوربین نصب شده بر روی پایدارکننده های افقی هواپیما در قسمت دم می باشد. به عبارتی دیگر در زمانی که هواپیما در حال انجام عمل خزش یا همان تاکسی کردن بر روی سطح فرودگاه می باشد، در صورتیکه یکی از مسیرهای انجام تاکسی باریک بوده باشد خلبان با کمک دوربین نصب شده می تواند محاسبه نماید آیا این مسیر تاکسی برای ورود هواپیما به آن مناسب بوده و یا بیش از حد ممکن باریک میباشد. این خط بر روی هواپیماهای بوئینگ ۷۷۷ سری ۳۰۰ به بعد طراحی شده است.